Consejo Regulador del Cava Consejo Regulador del Cava

Informació Legal

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DEL CONSELL REGULADOR DE LA DENOMINACIÓ D’ORIGEN PROTEGIDA “CAVA”

Des del 25 de maig de 2018, és aplicable el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades).


Per aquest motiu, passem a continuació a incloure la informació actualitzada sobre el tractament de les dades personals tractades per aquest Consell Regulador, en els termes exigits per l’esmentat Reglament General de Protecció de Dades europeu (RGPD).

1.- Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?


Identitat: Consell Regulador de la Denominació d’Origen Protegida “Cava”.

CIF: Q-0871003-J.

Adreça postal: Av./ Tarragona, 24, 08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS (Barcelona).

Telèfon: (34) 93 890 31 04.

Correu electrònic: consejo@crcava.es

Responsable de seguretat: Secretaria General del Consell.

2.- Amb quina finalitat tracta el Consell Regulador les seves dades personals?

 • Si vostè és una persona física inscrita en algun dels registres d’operadors de la DOP “Cava”, ha de saber que les finalitats amb què tractem les seves dades personals són:


a. L’administració dels registres de vinyes i cellers la gestió dels quals correspon a aquest Consell Regulador.

b. El desenvolupament de les tasques de control, inspecció, supervisió, i verificació assignades a aquest Consell Regulador.

c. Dur a terme la revisió de les etiquetes del producte emparat “Cava”.

d. Gestionar les contraetiquetes, precintes i marxamos de garantia que acrediten al producte emparat “Cava”.

e. Configura el cens electoral del Consell Regulador de la DOP “Cava”.

f. Identificar els òrgans i funcions vinculats al desenvolupament de les eleccions als òrgans de govern del Consell Regulador de la DOP “Cava”, com poden ser la Junta Electoral, meses electorals, Interventors …

g. Identificar els òrgans de govern del Consell Regulador de la DOP “Cava” per a la gestió i bon funcionament dels mateixos.

h. Gestionar cobraments i pagaments.

 • Si vostè és una persona física que és proveïdor o col·laborador del Consell Regulador de la DOP “Cava”, ha de saber que les finalitats amb què tractem les seves dades personals són:


a. La gestió de pagaments, retencions, comptabilitat, i qualsevol altra vinculada a la gestió econòmica i de proveïdors del Consell Regulador de la DOP “Cava”.

b. L’administració del control del producte emparat mitjançant els Comitès de Tast corresponents.

c. La realització dels actes, enviaments i esdeveniments propis de l’activitat de promoció del CAVA que correspon a aquest Consell Regulador.

 • Si vostè és una persona física que presenta una sol·licitud per escrit al Consell Regulador de la DOP “Cava”, ha de saber que la finalitat amb la qual tractem les seves dades personals és:


a. L’administració del Registre d’entrada i sortida de documents del Consell Regulador de la DOP “Cava”.


En qualsevol cas, l’informem que només farem servir les seves dades personals per a les finalitats exposades, i que no seran utilitzats de forma incompatible amb les mateixes.

3.- Per quant de temps conserva el Consell Regulador les seves dades?


Les dades personals seran tractades i conservades per aquest Consell Regulador durant tot el temps en què subsisteixi la relació de l’interessat amb el Consell Regulador.


Igualment podran ser conservades amb posterioritat si així ho exigeix ​​la legislació aplicable, per raons històriques o estadístiques, o fins que prescriguin les eventuals responsabilitats que es poguessin generar arran de l’esmentada relació.


4.- Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades per part del Consell Regulador?


La base d’aquest tractament és la relació jurídica que vincula a l’interessat amb el Consell Regulador, ja sigui com a resultat de la seva inscripció voluntària en els referits registres, com a proveïdor o col·laborador del Consell, o com interessat que presenta una sol·licitud o instància al Registre d’entrada i sortida del Consell, per al compliment de les funcions i obligacions pròpies del Consell Regulador de la DOP “Cava”, establertes legalment en la Llei 6/2015, de 12 de maig, de Denominacions d’Origen i Indicacions geogràfiques Protegides d’àmbit territorial supraautonòmic, així com per la consecució de l’interès públic atribuït al Consell Regulador.


El subministrament de les dades en cada un dels casos és obligatori perquè es procedeixi a establir aquesta relació, resultant impossible en un altre cas.

5.- Com ha obtingut les seves dades el Consell Regulador?


Sens perjudici de les dades obtingudes del propi interessat, dades personals de viticultors inscrits que tractem ens han estat comunicades per la corresponent autoritat competent de les respectives CCAA per les quals s’estén la Denominació, després del seu previ registre davant seu, per als fins abans indicats.

Les categories de dades que tractem són dades identificatives de la persona física en qüestió (nom i cognoms, NIF, domicili, correu electrònic, signatura, telèfon) i dades economicofinanceres.


En qualsevol cas, no es tracten dades especialment protegides.


6.- A quins destinataris es comunicaran les seves dades?


En els casos que preveu la llei, les dades seran cedides a les administracions públiques amb competència en la matèria per als fins definits en ella. Així mateix, les dades podran ser comunicades a les entitats de crèdit per a la gestió dels cobraments i pagaments derivats de la relació subscrita entre la persona física i el Consell Regulador de la DOP “Cava”, sense perjudici de qualsevol instància oficial i judicial, d’acord amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.
7.- Principio del formulario

7.- Quins són els seus drets en relació a les seves dades personals?


Sota les condicions establertes per la normativa aplicable, vostè té dret a:

 • Sol·licitar informació sobre si el Consell Regulador de la DOP “Cava” disposa de dades personals sobre vostè i, si és així, de quines dades es tracta i per què es disposa d’elles i per a què s’estan fent servir.
 • Sol·licitar l’accés a les seves dades personals. Això li permet rebre una còpia de les dades personals que tenim sobre vostè i comprovar que estem tractant-les de forma legal.
 • Sol·licitar la correcció de les dades personals que el Consell Regulador té sobre vostè. Això li permet corregir qualsevol informació incompleta o incorrecta de què disposi el Consell Regulador.
 • Sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals. Això li permet sol·licitar que el Consell Regulador elimini o esborri les seves dades personals quan no prevalguin altres motius legítims per seguir tractant-les. També té dret a sol·licitar que el Consell elimini o esborri les seves dades personals quan hagi exercit el seu dret a oposar-se al tractament.
 • Oposar-se al tractament de les seves dades personals quan aquest tractament es basi en interessos legítims del Consell (o els d’un tercer) i hi hagi alguna cosa sobre la seva situació particular que faci que vulgui oposar-se al tractament sobre aquesta base.
 • Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals. Això li permet sol·licitar que el Consell suspengui el tractament de les seves dades personals.
 • Sol·licitar la portabilitat o transferència a vostè o a un tercer de les seves dades personals en un format electrònic i estructurat. Això li permet endur-se les dades de què disposa el Consell sobre vostè en un format electrònic d’ús comú i poder transferir les seves dades a un tercer en un format electrònic d’ús comú.
 • Retirar el seu consentiment. A les limitades circumstàncies en què hagi donat el seu consentiment per a l’obtenció, tractament i transferència de les seves dades personals per a un fi específic, té dret en qualsevol moment a retirar el seu consentiment per a aquest tractament específic. Un cop haguem rebut la notificació que ha retirat el seu consentiment, ja no continuarem tractant les seves dades per la finalitat o finalitats que originalment va acceptar, tret que tinguem una altra base legítima per seguir fent-ho d’acord amb la llei.


Tots els esmentats drets podrà vostè exercir-los mitjançant sol·licitud per escrit, prèvia acreditació de la seva personalitat, davant el Responsable del tractament de les seves dades personals, les dades del qual són les següents:


Identitat: Consell Regulador de la Denominació d’Origen Protegida “Cava”.

CIF: Q-0871003-J.

A / A: Secretaria General.

Adreça postal: Av./ Tarragona, 24, 08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS (Barcelona)

Telèfon: (34) 93 890 31 04.

Correu electrònic: consejo@crcava.es

Davant de qualsevol vulneració dels seus drets, especialment quan vostè no hagi obtingut satisfacció en el seu exercici, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (dades de contacte accessibles a www.agpd.es), o una altra autoritat de control competent. També pot obtenir més informació sobre els drets que l’assisteixen dirigint-se a aquests organismes.