Consejo Regulador del Cava Consejo Regulador del Cava

Composició

 

President

Vicepresident

Sis vocals en representació del sector productor

Sis vocals en representació del sector elaborador

Un representant designat per cadascuna de les comunitats autònomes de la Regió del Cava

Un representant designat pel Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí

Secretari general